California uramaki sushi relleno de aguacate, zanahoria, pepino y surimi